פטור מס הכנסה

בישראל משולם מס הכנסה על הכנסתו של אדם תושב המדינה שהופקה או נתקבלה (הכנסה מהון או מנכס) בישראל או מחוץ לה ועל הכנסתו של תושב חוץ, שהופקה בישראל מהמקורות המצוינים בפקודת המס לרבות: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

ישנם מצבים בהם זכאי אדם לפטור על מס הכנסה ו/או להחזרי מס, למרות שהוא עובד ומניב הכנסות. עובדים רבים, המתמודדים עם מחלות או לקויות רפואיות קשות פיזיות או נפשיות, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה ו/או להחזרי מס. חשוב להבין כי הפטור חל על נכות רפואית ולא על נכות תפקודית, דהיינו שהאדם יכול להמשיך בעיסוקו באופן מלא ועדיין להיות פטור מתשלום מס הכנסה.

מי זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה?

בפקודת מס הכנסה מצוינים התנאים לפיהם אדם יכול לקבל פטור מתשלום מס הכנסה בשל נכות רפואית. הזכאים הם בעלי הכנסה חייבת, שנקבעה להם דרגת נכות לצמיתות או לתקופה זמנית של 185 ימים ומעלה ובפקודה נקבעת גם תקרת הפטור.

  1. אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100% מבעיה רפואית אחת. בקטגוריה הזו נכללות מחלות קשות, לקויות חמורות כגון עיוורון, השתלות איברים, שימוש קבוע בדיאליזה וכד'
  2. נכות מצטברת של 90% הנגרמות ממספר בעיות בריאות.

תקרת הפטור ממס הכנסה

תקרות הכנסה שונות נקבעו רק עבור הכנסה מיגיעה אישית, דהיינו שכר עבודה.  אם היתה הכנסה מיגיעה אישית וכן הכנסה הונית, דהיינו הכנסה פאסיבית מרכוש, נדל"ן, דיבידנד, ריבית, ניירות ערך ואג"ח הנסחרות בבורסה, כולל הכנסה מריבית על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בשל פגיעת גוף, הפטור עבור השני יינתן רק במקרים בהם ההכנסה מעבודה נמוכה מסכום התקרה שנקבעה, או לא היתה כלל הכנסה מעבודה.

 

יגיעה אישית –  פטור על הכנסה מעבודה לתקופה של 365 ימים ומעלה, עומד נכון לשנת המס 2021 על  614,400 ₪  לשנה. על מנת לקבל את מלוא הפטור יש לוודא שתקופת הנכות הנה לפחות שנה. במקרים שבהם תקופת הנכות היא בין 185 ל-364 יום (כולל), התקרה הפטורה ממס על הכנסה מיגיעה אישית היא 73,560 ₪ . כאמור, הפטור יחושב לגבי חלק מהכנסת העובד בשנת המס בהתאם ליחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 365 (סכום התקרה יוכפל במספר ימי הפטור ויחולק ב-365). אם תקופת הנכות שנקבעה נמשכת לתוך שנת המס הבאה, כלל הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על סכום התקרה שנקבעה לגבי שנת המס הראשונה.

נכון לשנת המס 2021 התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות הכנסה מעבודה והכנסה פאסיבית היא 73,560 ₪  לשנה. הפטור יינתן גם עבור הכנסה שאינה מיגיעה אישית רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560 ₪ .

התקרה הפטורה ממס על הכנסות הכוללות גם הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים או ביטוח ששולמו בגין נזקי גוף והופקדו בפיקדון, בתוכנית חיסכון או בקופת גמל, היא 302,640₪ לשנה. הפטור יינתן גם עבור הכנסה מריבית כאמור, רק במקרים שבהם ההכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ-73,560₪ .

הגשת בקשה לפטור ממס הכנסה

על מנת לקבל פטור ממס הכנסה יש להגיש בקשה לביטוח לאומי. הזכאות לפטור ממס הנה עד ל – 6 שנים רטרואקטיבית בהנחה שהנכות המזכה לפטור הוכרה באותן שנים. ספירת 6 השנים תעשה בהתאם למועד שבו הוגשה הבקשה. במקרים בהם הבקשה הוגשה לפני תום שנת המס שבה ניתנה החלטת הועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה. או תוך 3 חודשים לאחר שניתנה ההחלטה. 6 השנים יספרו רטרואקטיבית החל מהמועד בו הוגשה למוסד לביטוח לאומי ושולמה עבור הבקשה אגרה. מועד ההחלטה של הוועדה הרפואית הקובע הוא המועד שבו ניתנה החלטתה הסופית, באם הוגש ערר, המועד הקובע יהיה מרגע ההחלטה הסופית של ועדת הערר.

יש לזכור שלא מדובר בהליך פשוט מאחר שיש לא מעט התנהלות מול בירוקרטיות ובמקרים רבים התביעה אינה מגיעה רחוק. על מנת להצליח בקבלת הפטור המיוחל חשוב להתייעץ עם עו"ד הבקיא בניואנסים של החוק ומכיר את נבכי הבירוקרטיה. ליווי של עו"ד המתמחה בתביעות אל מול הרשויות לרבות ביטוח לאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, יבטיח שקט נפשי ומיצוי מלא ומספק של כל הזכויות.